Close

Our Board

The board members in Rekefjord Stone AS:

 

Anders Lægreid, styreleder (Konserndirektør i NOAH AS)

 

 

Trond Vegard Stangeby, Board member (Finansdirektør i NOAH AS)